Ας πάμε στην Εκκλησία… Είναι τα Χριστούγεννα!

Χαρμόσυνα θα ηχήσουν και φέτος οι καμπάνες των Εκκλησιών, για να αναγγείλουν τη Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού. Οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» (από την Θεία Λειτουργία) θα ψάλλουν στις Εκκλησίες τους θεσπέσιους ύμνους της εορτής. Κατά πόσον όμως έχουμε κατανοήσει τη σημασία της Γέννησης του Χριστού;

Η εορτή των Χριστουγέννων περνάει μέσα από τον εκκλησιασμό, διότι το αίτιο μιας τέτοιας χαράς είναι ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ προς Τιμόθ. γ΄, 16) ενώ οι πατέρες εξηγούν ότι η Εκκλησία είναι η σάρκα του Χριστού (Ιω. Χρυσόστομος, PG, τ. 62, 26, 84). Επομένως, ότι Χριστός και Εκκλησία ότι Εκκλησία και Χριστός. Αν γιορτάζει λοιπόν ο Χριστός δλδ η Εκκλησία Του δεν μπορούμε παρά να του αποδώσουμε την οφειλόμενη επίσκεψη μας ως τέκνα Του, ως συγγενείς Του, ως φίλοι του, ως μέλη Του (κατά το ρηθέν «ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί». Μαρκ. γ΄, 35, επίσης «ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» Κορινθ. ιβ΄, 27).

Τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, γι’ αυτό και η Εκκλησία μας καλεί να αξιοποιήσουμε τη μέγιστη αυτή δωρεά για όλη την κτίση και να εκκλησιαστούμε για να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο μας, μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας, «τὸ ἐκχυθέν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωής καὶ σωτηρίας» (από την Θεία Λειτουργία).

Τα Χριστούγεννα μάς υπενθυμίζουν την αλήθεια, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός και να ζήσουμε αιώνια από Αυτόν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην Α΄ Καθολική επιστολή του γράφει «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ» (δ΄, 9).

Τα Χριστούγεννα μας καλούν να εορτάσουμε το μεγάλο και ανεπανάληπτο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού ώστε να ανανεώσουμε την ελπίδα της προσδοκίας για την ανάσταση των νεκρών.

Τα Χριστούγεννα μάς προσανατολίζουν στο Θεό. Ως το άστρο της Βηθλεέμ μας δείχνουν τον Ερχόμενο προς εμάς «ἐν ὀνόματι Κυρίου» (από την Θεία Λειτουργία) για την δική μας σωτηρία. Όπως τότε έτσι και τώρα και πάντοτε ο καλός Θεός μας «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄, 4)! Ο Χριστός γεννιέται καθημερινά μέσα μας με την ίδια φιλανθρωπία και θεϊκή επιθυμία να μας σώσει! Το ζητούμενο είναι εάν εμείς ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο μεγάλο και υψηλό κάλεσμα.

Λοιπόν; «Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε»!  Ας σηκωθούμε και ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του ήχου μιας τέτοιας καμπάνας. Όλοι μας, αδελφοί μου, ας πάμε στην Εκκλησία… Μας περιμένει μεγάλο μυστήριο! Είναι τα Χριστούγεννα!  

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.