“Πνευματικά δωρήματα Χριστουγέννων” Σε εποχή… περιορισμού.

Ένα μικρό πόνημα, σε εποχή περιορισμού, από το γραφείο νεότητας της μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου για τις Άγιες μέρες των Χριστούγεννων. Ευχαριστούμε τον πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης για τα πνευματικά δωρήματα και τους νέους της ενορίας Αγίου Χριστοφόρου Χανίων για την απόδοση των παρακάτω ύμνων και την εικονοληψία. Μουσική εισαγωγής Παναγιώτης Σπανουδάκης Μοντάζ Αντώνης Τζατζάνης

ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ἦχος γ´. Αὐτόμελον.

Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, τῷ Ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

 

 

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.