Διεθνές Φόρουμ του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ορθόδοξη Νεότητα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΑΝΑΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Διεθνές Φόρουμ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

διά τήν Ὀρθόδοξον Νεότητα

Έλαβε χώρα στο Φανάρι από την 1-4 Μαίου 2014.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν Ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Νεότητος τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιών Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, Φιλλανδίας και Ἐσθονίας.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Πόλει, μεταξύ 1ης καί 4ης Μαΐου 2014 Συνάντησις τῶν Ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Νεότητος τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας.

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συναντήσεως ἐκήρυξεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, δι΄ἐμπεριστατωμένης ὁμιλίας, δι΄ἧς ἐξέφρασε τήν ἀγωνίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά προβλήματα τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ἰδιαιτέρως δέ διά τά ἀπασχολοῦντα τήν νεολαίαν τοιαῦτα. Ἐτόνισεν ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τούς νέους, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά εἶναι ἐφωδιασμένοι μέ ἠθικάς καί πνευματικάς ἀξίας, ὥστε νά καταστοῦν ἄξια μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας. Μεταξύ ἄλλων ὁ Πατριάρχης ὑπεγράμμισεν ὅτι ὁ φανατισμός καί ὁ φονταμενταλισμός δέν ἔχουν θέσιν ἐντός τῆς Παραδόσεως καί τῆς πράξεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προσθείς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς καταλλαγῆς εἰς τόν κόσμον.

Τῶν ἐργασιῶν τῆς Συναντήσεως προήδρευσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος.

Ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Συναντήσεως ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις καί ἐμπειρίαι ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τούς Ὀρθοδόξους νέους προβλημάτων, κατεγράφησαν προτεραιότητες καί ἐγένοντο σκέψεις διά τήν ἀποτελεσματικήν προσέγγισιν καί ἀντιμετώπισιν αὐτῶν. Ἐπεβεβαιώθησαν οἱ ἀγῶνες, αἱ θυσίαι, αἱ ἀνησυχίαι, ἀλλά καί αἱ ἐλπίδες καί αἱ ἐπιτυχίαι, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τήν διακονίαν τῆς Νεότητος.

Συνεζητήθη, ἐπίσης, ἐκτενῶς ἡ διαμόρφωσις Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν Ὀρθόδοξον Νεότητα, κατά τό πρότυπον τοῦ ἐπιτυχῶς λειτουργοῦντος ἤδη Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, τοῦ ὁποίου ἡ ἵδρυσις ἐνεκρίθη ὑπό τῶν μετεχόντων τῆς Συναντήσεως.

Τό Δίκτυον θά ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Νεότητος καί ἐκπροσώπων τῆς νεολαίας τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Σκοπός τοῦ Δικτύου εἶναι:

  1. ἡ ἐξασφάλισις διαύλων ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ τῶν Ὑπευθύνων ἐπί τῆς νεότητος ἐντός τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
  2. ἡ διαμόρφωσις, γενικώτερον, ἑνός πλαισίου ἐπικοινωνίας καί συναντήσεως τῶν Ὀρθοδόξων νέων, διά τήν ἀνταλλαγήν σκέψεων, βιωμάτων καί ἐμπειριῶν,
  3. ἡ συμβολή εἰς τήν καλλιέργειαν ὀρθοδόξου ταυτότητος καί ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, διά τῆς διοργανώσεως διαφόρων συναντήσεων εἰς ἐπιμορφωτικόν καί πνευματικόν ἐπίπεδον, μεταξύ τῶν νέων καί τῶν διακονούντων τήν νεότητα,
  4. ἡ προώθησις συνεργασίας μετά τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν προοπτικήν μιᾶς καλλιτέρας συντονιστικῆς προσπαθείας ἐπί Πανορθοδόξου ἐπιπέδου, καί,
  5. ἡ εὐρυτέρα συνεργασία τοῦ Δικτύου μετά Διεθνῶν Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Ὀργανισμῶν ἐπί τῆς Νεότητος.

Ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Δικτύου πλαισιοῦται ὑπό ἑξαμελοῦς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, διορίζονται δέ ἅπαντες ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν τήν ἀναφοράν των. Ἡ θητεία τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὡς καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ Δικτύου, καθορίζονται, ὡσαύτως, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Συναντήσεως οἱ Σύνεδροι εἶχον τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, τῆς ξεναγήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Σοφίαν καί εἰς Φανάριον, ἐνῷ ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Φανάριον, 4 Μαΐου 2014.

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.